Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

TasinDunya.Ru

YNSANLYK BAGTY

El-aýagy sowap ýatan hassanyňteň ahwalyn bilen hossar dymyp dur.Gözden ýaňaklara akmaly ýaşlarawy bolup ýüregine damyp dur. Şonda-da ol syr berenok…

ÝÜREGIMIÑ♡OWAZY…

Ýùregimiñ owazy…ALLAHYMYÑ MERHEMETI BILEN SENI SÓÝDÜM PÃK SÓÝGIM BILE…Seni sòýdùm sòz beripler birek-birege ALLAHYMYÑ ŞAÝATLYGYNDA emma niçùn bugùn aýryldyk janym…seni…

Söýgüm nirde (bolan waka)

Bu başdan geçirmeler bir ýigdiň söýgi taryhy. Men ony kagyz ýüzine geçirip bermegimi haýyş etdi Men doga kemislikli bolamsoň koplenç…

Baýly şahyryň şortalary

Kiri bolansoň Baýly şahyr dokuz ýyl bile ýaşandan soň, onuň aýaly Akbibi aradan çykypdyr. Şondan soň ol öýlenmändir. Gününi ýeke…

Bezos Amazon-yň baş direktory wezipesinden gider

Amazon amerikan korporasiýasyny esaslandyryjy Jeff Bezos 2021-nji ýylda baş direktor wezipesinden gidip, direktorlar geňeşiniň ýerine ýetiriji başlygynyň wezipesini eýelär. Bu…

Arnold Şwarseneggeriň aýdanlaryndan…

Okuwa-da gatnaýardym, türgenleşige-de. Onuň daşyndan her gün 5 sagat gurluşykda-da işleýärdim. Sebäbi ol wagtlar türgenleşik edýänlere hiç hili hak tölenmeýärdi.…

Developed at AkmyradoffSoft